Υπηρεσίες

  • Πλήρης Καρδιολογικός έλεγχος
  • Παιδοκαρδιολογία
  • Ρύθμιση υπερλιπιδαιμιών
  • Ρύθμιση αρτηριακής πίεσης
  • Έλεγχος αρρυθμιών – βηματοδοτών
  • Ρύθμιση υπερλιπιδαιμιών
  • Holter πίεσης – holter ρυθμού
  • Triplex καρδιάς – triplex αορτής
  • Test κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα
  • Επεμβατική Καρδιολογία (Στεφανιογραφία, Αγγειοπλαστική)